Landsstyreformandens kommende bolig er beliggende i den gamle bydel, Kolonihavnen i Nuuk. Projektet omfatter genopførelsen af en tidligere landslægeembedsbolig, B-29 og er tegnet af Qarsoq Tegnestue.


Bygningens historie

B-29 blev i sin tid tegnet af Kongelige Grønlandske Handel’s – KGH’s tømrer­mester P. A. Cortsen i 1903. B-29 blev oprindeligt opført som assistentbolig ved KGH i 1906. Tilsvarende huse blev desuden opført i både Upernavik, Aasiaat og Nanortalik.

B-29 overgik fra assistentbolig til lægebolig i 1907, da lægens bolig nedbrændte, og blev helt frem til 1992 anvendt som em­bedslægebolig.

B-29 var ikke fredet, men var registreret hos Grønlands Nationalmuseum og Kulturarvsrådet som beva­ringsværdig og klassificeret som en gruppe 1 bygning, dvs. bygninger af historisk værdi i lokalplanområ­det 1C14-2, Nuuk`s gamle bydel (gl. kolonihavn)

Ud fra eksisterende tegninger og registreringer fremgår det, at den oprindelige bygning er bygget på stablede sokkelsten, og senere har man hævet bygningen og støbt betonfunda­ment på sokkelstenene.

B-29 var udført i 1 etage med udnyttet tagetage og lav kælder i det nordøstlige hjørne samt kælder med ståhøjde under havestuen. B-29 havde et udvendigt mål på 8 x12,5 meter, og var opført i bin­dingsværkskonstruktion, beklædt udvendigt med listedækket brædder. Huset var malet i sygehusvæsenets traditi­onelle gule farve, og har bevaret mange af sine oprindelige tidstypiske detaljer, bl.a. udskårne tag­kamme og vindskeder samt vinduesindfatninger. B-29 var tidligere udvidet med sidebygning indehol­dende fyrrum og vaskerum.

Den oprindelig bygning blev ombygget og renoveret i 1961 og 1970. I tidens løb er der udført mindre om­bygninger og istandsættelser.

I 1992 blev huset embedsbolig for direktør ved daværende Grønlands Hjemmestyre Kaj Kleist. I peri­oden 2006 – 2009 beboedes huset af daværende landstyremedlem for finanser og udenrigs­anliggender Aleqa Hammond som sidste beboer.

Genopførelsen

Efter politiske magtskifte i foråret 2009 blev det besluttet, at B-29 skulle anvendes som em­bedsbolig for formanden for Naalakkersuisut. Landsstyrekoalition bestående af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Kattusseqati­giit Partiaat med Kuupik Kleist som formand for Naalakkersuisut.

Bygherre, Grønlands Selvstyre ved INI Byggeteknik A/S, igangsatte derfor i sommeren 2009 en mindre ind­vendig renovering og ombygning af bygningen. I denne forbindelse blev der konstateret en del råd og nedbrydning i de bærende konstruktioner m.v. Bygherren ønskede derfor at få genoprettet bærende konstruktioner på ny og i henhold til bygningsreglementet.

Det blev vurderet, at renoveringen og ombygning være for omkostningsfuld, og på baggrund af dette blev det besluttet at nedrive bygningen og genopføre den på ny.

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har tilbage i 1980’erne være involveret i udarbejdelsen af lokalpla­nen, og har sikret at B-29 blev klassificeret i den højeste gruppe samt, at lokalplanen tilgodeså, at Kolo­nihavnen gennem sine bygninger kan fortælle en lang og væsentlig historie om bygningskultur, om æn­dringerne i bygningskulturen og om samfundet i Godthåb/Nuuk gennem et par århundreder. B-29, er i den sammenhæng arkitektonisk set, en vigtig bygning.

Behandlingen af B-29 har i høj grad været et anliggende for Kommuneqarfik Sermersooq, og derfor har bygherren og Qarsoq tegnestue ApS været i tæt dialog med medlemmer af Kulturarvsrådet samt ansatte i Kommuneqarfik Sermersooqs Anlæg og Miljø Forvaltnin­g. Alle disse parter har været involveret i udarbejdelse af projektet, som var klar i foråret 2010.

Projektet

Genopførelse af B-29, udføres som nutidens bindings­værkskonstruktion på nye betonfun­damenter, klimaskærm beklædt udvendigt med brædder og spåner, og tag beklædt med tagspåner på tagpap.

Genopførelsen er opdelt i tre, hovedbygning, anneks og mellembygning. Hovedbygningen genopføres i sin oprindelige arkitektur og bygningsform. Anneks opføres som en mindre tilbygning i samme stil som hovedbygning og forbindelsesled mellem Hovedbygning og Anneks etableres en mellembyg­ning.

Genopførelsen udføres i en tidssvarende indretning og brugsværdi i henhold til det gæl­dende bygnings­reglement 2006. Det bebyggede areal udgør ca. 160 m² og det samlede bruttoetageareal udgør ca. 236 m².

Genopførelsen udføres i perioden oktober 2010 – december 2011.

Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Grønlands Selvstyre
Entreprisesum: Ca. 8 mio.kr.